logo-for-printing

01. júlí 2016

Heimildir lífeyrissjóða til fjárfestingar erlendis

Bygging Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands hefur ákveðið að veita lífeyrissjóðum og öðrum innlendum vörsluaðilum séreignarlífeyrissparnaðar undanþágu frá lögum um gjaldeyrismál til fjárfestingar í fjármálagerningum útgefnum í erlendum gjaldeyri. Samanlagt nemur heimildin a.m.k. 40 ma.kr. sem gildir til loka september nk. Frá miðju síðasta ári til loka júní í ár hefur lífeyrissjóðunum verið veitt heimild til erlendrar fjárfestingar alls að fjárhæð 40 ma.kr.

 Gjaldeyrisinnstreymi það sem af er þessu ári, ásamt minni óvissu um þróun greiðslujafnaðar í framhaldi af aflandskrónaútboði og nauðasamningum slitabúa, hefur skapað svigrúm til frekari fjárfestingar lífeyrissjóða og annarra vörsluaðila séreignarsparnaðar í fjármálagerningum útgefnum í erlendum gjaldeyri.

Í aflandskrónaútboði sem fram fór um miðjan júní sl. var ráðstafað úr gjaldeyrisforða rúmlega 54 ma.kr. Að útboði afloknu nemur forðinn því u.þ.b. 158% af viðmiði Alþjóðagjaldeyrissjóðsins varðandi stærð gjaldeyrisforða (RAM, Reserve Adequacy Metrics). Sjóðurinn telur æskilegt að hlutfallið sé a.m.k. 150% í aðdraganda þess að fjármagnshöft á innlenda aðila yrðu losuð og Seðlabankinn hefur tekið undir þá skoðun. Forðinn er því u.þ.b. 34 ma.kr. yfir þessu viðmiði. Í ljósi rúmrar stöðu forða, áframhaldandi gjaldeyrisinnstreymis og þess að óvissan um hversu miklum gjaldeyrisforða yrði ráðstafað í aflandskrónuútboðinu er ekki lengur til staðar, hefur svigrúm Seðlabankans til þess að hækka heimildir lífeyrissjóðanna til erlendra fjárfestingar aukist. Verði gjaldeyrisinnstreymi mikið næstu mánuði kemur til álita að veita viðbótarheimildir, umfram þá 40 ma.kr. sem nú hefur verið tekin ákvörðun um. Undanþágur sem sjóðunum verða veittar munu gera ráð fyrir þeim möguleika.

Eins og áður eru rökin fyrir undanþágunni þau að þjóðhagslegur ávinningur fylgir því að gera lífeyrissjóðunum kleift að bæta áhættudreifingu í eignasöfnum og minnka uppsafnaða erlenda fjárfestingarþörf þeirra þegar fjármagnshöft verða losuð á innlenda aðila. Þar með er dregið úr hættu á óstöðugleika í gengis- og peningamálum við losun fjármagnshafta. Til lengri tíma litið hafa þessar auknu heimildir sjóðanna hverfandi áhrif á gjaldeyrisstöðuna því gera má ráð fyrir að gjaldeyriskaup lífeyrissjóðanna á næstu mánuðum muni draga úr þörf þeirra til gjaldeyriskaupa í framtíðinni.

Fjárfestingarheimildinni verður skipt á milli lífeyrissjóðanna og annarra vörsluaðila með þeim hætti að annars vegar verður horft til samtölu eigna, sem fær 86% vægi, og hins vegar til iðgjalda að frádregnum lífeyrisgreiðslum, sem fær 14% vægi. Útreikningurinn byggir á upplýsingum úr síðustu ársreikningabók Fjármálaeftirlitsins um lífeyrissjóði, þ.e. tölum frá árinu 2014. Undanþágan mun miðast við að heimild hvers aðila gildi til 30. september 2016.

Lífeyrissjóðum, sem starfsleyfi hafa samkvæmt V. eða XI. kafla laga nr. 129/1997, og öðrum innlendum vörsluaðilum séreignarlífeyrissparnaðar, sem hlotið hafa staðfestingu fjármála- og efnahagsráðuneytisins á grundvelli 10. gr. laga. nr. 129/1997, og hafa áhuga á að sækja um undanþágu frá lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál til framangreindra viðskipta, er bent á að senda inn umsókn til Seðlabanka Íslands. Eyðublað vegna umsóknar um undanþágu má finna á eftirfarandi vefslóð: Umsóknareyðublað

Umsóknir skulu berast Seðlabankanum bréflega á eftirfarandi heimilisfang:

Seðlabanki Íslands
b.t. gjaldeyriseftirlits
Kalkofnsvegi 1
150 Reykjavík

Nánari upplýsingar veitir Arnór Sighvatsson aðstoðarseðlabankastjóri í síma 569-9600.

Frétt nr. 20/2016
1. júlí 2016

Til baka