logo-for-printing

19. október 2016

Nýjar heimildir lífeyrissjóða til fjárfestinga erlendis

Bygging Seðlabanka Íslands

Seðlabanki Íslands hefur ákveðið að veita lífeyrissjóðum og öðrum innlendum vörsluaðilum séreignarlífeyrissparnaðar undanþágu frá lögum um gjaldeyrismál til fjárfestinga í fjármálagerningum útgefnum í erlendum gjaldeyri. Samanlagt nemur heimildin 15 ma.kr. sem mun gilda til ársloka. Frá miðju síðasta ári til loka september í ár hefur fyrrgreindum aðilum verið veitt heimild til erlendrar fjárfestingar fyrir samtals 80 ma.kr. Á þessu ári nema veittar heimildir samtals 85 ma.kr. að meðtalinni þeirri sem nú er veitt.
Gjaldeyrisinnstreymi það sem af er þessu ári, ásamt minni óvissu um þróun greiðslujafnaðar í framhaldi af aflandskrónaútboði og nauðasamningum slitabúa á grundvelli stöðugleikaskilyrða, hefur skapað svigrúm til áframhaldandi fjárfestingar lífeyrissjóða og annarra vörsluaðila séreignarsparnaðar í fjármálagerningum útgefnum í erlendum gjaldeyri. Að þessu sinni er undanþágan til erlendra fjárfestinga lægri fjárhæð en áður sem helgast af varúðarsjónarmiðum vegna nýsamþykktra breytinga á lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál sem fela í sér veigamikil skref í losun fjármagnshafta á einstaklinga og fyrirtæki. Er það í samræmi við fyrri yfirlýsingar um að lífeyrissjóðunum yrðu veittar ríflegar heimildir í aðdraganda losunar fjármagnshafta á einstaklinga og fyrirtæki en meðan fyrstu skref til almennrar losunar væru stigin myndu þær dragast saman. Í þessu sambandi er einnig vísað til greiningar Seðlabanka Íslands frá 19. ágúst sl. á mögulegu útflæði við losun fjármagnshafta.

Sem fyrr eru rökin fyrir undanþágunni þau að þjóðhagslegur ávinningur fylgir því að gera lífeyrissjóðunum kleift að bæta áhættudreifingu í eignasöfnum og minnka uppsafnaða erlenda fjárfestingarþörf þeirra þegar fjármagnshöft verða endanlega losuð. Þar með er dregið úr hættu á óstöðugleika í gengis- og peningamálum við losun fjármagnshafta. Til lengri tíma litið hafa þessar auknu heimildir sjóðanna hverfandi áhrif á gjaldeyrisstöðuna því gera má ráð fyrir að gjaldeyriskaup lífeyrissjóðanna á næstu mánuðum muni draga úr þörf þeirra til gjaldeyriskaupa í framtíðinni.
Fjárfestingarheimildinni verður skipt á milli lífeyrissjóðanna og annarra vörsluaðila með þeim hætti að annars vegar verður horft til samtölu eigna, sem fær 83% vægi, og hins vegar til iðgjalda að frádregnum lífeyrisgreiðslum, sem fær 17% vægi. Útreikningurinn byggir á upplýsingum úr síðustu ársreikningabók Fjármálaeftirlitsins um lífeyrissjóði, þ.e. tölum frá árinu 2015. Undanþágan mun miðast við að heimild hvers aðila gildi til 31. desember 2016 og dreifist með jöfnum hætti á mánuðina október til desember.

Lífeyrissjóðum, sem starfsleyfi hafa samkvæmt V. eða XI. kafla laga nr. 129/1997, og öðrum innlendum vörsluaðilum séreignarlífeyrissparnaðar, sem hlotið hafa staðfestingu fjármála- og efnahagsráðuneytisins á grundvelli 10. gr. laga. nr. 129/1997, og hafa áhuga á að sækja um undanþágu frá lögum nr. 87/1992 um gjaldeyrismál til framangreindra viðskipta, er bent á að senda inn umsókn til Seðlabanka Íslands. Eyðublað vegna umsóknar um undanþágu má finna á eftirfarandi vefslóð: Umsóknareyðublað

Umsóknir skulu berast Seðlabankanum bréflega á eftirfarandi heimilisfang:

Seðlabanki Íslands
b.t. gjaldeyriseftirlits
Kalkofnsvegi 1
150 Reykjavík


Nánari upplýsingar veitir Már Guðmundsson seðlabankastjóri í síma 569-9600.

Nr. 26/2016
19. október 2016

    

Til baka